Zapew­ni­amy kom­plek­sowe usługi w zakre­sie robót przy­go­towaw­czych i wydoby­w­czych tj.

 • drąże­nie wyrobisk;
 • prze­bu­dowy chodników;
 • demon­taży i mon­taży urządzeń dostaw­czych i trans­portowych (łącznie z ser­wisowaniem, obsługą i remontami);
 • zabu­dowy i demon­taży rurociągów;
 • zabu­dowy i demon­taży tras kole­jek pod­wieszanych, spągowych;

Techgór Sp. z o.o. ist­nieje na rynku robót gór­niczych od roku 2006 z powodze­niem real­izu­jąc umowy z najwięk­szymi śląskimi kopalniami

.Zatrud­ni­amy ponad 200 pra­cown­ików i stale poszuku­jemy nowych.
Firma prowadzi prace w podziemnych zakładach górniczych, zwanych dalej "zakładami górniczymi", zgodnie z zasadami:

 1. Bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnych rozwiązań zmniejszających to ryzyko
 2. Bezpieczeństwa pożarowego
 3. Gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania 
 4. Ochrony środowiska 
 5. Przypadków, w których przedsiębiorca jest obowiązany posiadać dowód sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego.

Oferta pracy

Aktu­al­nie poszuku­jemy pra­cown­ików na stanowiska:

 • Dozór wyższy i średni górniczy
 • Dozór wyższy i średni elektryczny
 • Dozór wyższy i średni maszynowy
 • Górnik strza­łowy
 • Górnik kom­ba­jnista
 • Górnik elek­tryk
 • Ślusarz
 • Pomoc dołowa
Kontakt

Nasi partnerzy

Projekt o nazwie: "Dotacja na kapitał obrotowy dla EKSPLO-TECH Sp. z o.o."
"Dotacja na kapitał obrotowy dla Techgór sp. z o.o."
"Dotacja na kapitał obrotowy dla Eksplo-Tech Sp. z o.o. sp.k"
Program " Inteligentny rozwój"
w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020


Cel: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 
Techgór sp. z o.o.: 59 273,73 zł
EKSPLO-TECH Sp. z o.o.: 128 502,39 zł
Eksplo-Tech Sp. z o.o. sp.k: 237 342,51 zł

Wkład z Funduszy Europejskich: Techgór sp. z o.o.: 59 273,73 zł
Wkład z Funduszy Europejskich: EKSPLO-TECH Sp. z o.o.: 128 502,39 zł
Wkład z Funduszy Europejskich: Eksplo-Tech Sp. z o.o. sp.k: 237 342,51 zł